CNPAC anunță concurs public pentru selectarea prestatorilor de servicii de redactare a textelor în limbile rusă și română

40
Servicii redactare
Servicii redactare

 

Data lansării concursului

26 februarie 2024

Termen limită de depunere a ofertelor

05 martie 2024

Procedura de achiziție

concurs public

Categorie/subcategorie

servicii/servicii de redactare în limbile rusă și română

Tipul contractului

contract cadru

Durata contractului

până la 31 decembrie 2024

 

Prezentare generală 

Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998),  care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, contribuind la diminuarea incidenţei și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate (www.cnpac.md). 

Scopul concursului

Scopul acestui concurs este de a identifica și a selecta, iar ulterior de a încheia un contract cadru  cu o persoană fizică sau companie specializată în prestarea serviciilor de redactare a textelor în limbile rusă și română.

 

Lotul 1 – servicii de redactare a textelor în limba română

Lotul 2 – servicii de  redactare a textelor în limba rusă

 

Oferta de participare la concurs   

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la: achiziții@cnpac.md până la data de 05 martie 2024 și va include:   

 1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă); compania ofertantă trebuie să aibă experiență în domeniu de minim 3 ani;
 2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. CV-ul actualizat al candidatului (pentru persoane fizice);
 4. Date despre oferta tehnică, completate după modelul atașat, în format Excel;
 5. Oferta financiară, completată după modelul atașat, în format Excel pentru Lotul 1 și pentru Lotul 2, care să indice prețul NET pentru persoane fizice sau prețul inclusiv TVA și fără TVA pentru persoanele juridice. Prețurile vor fi indicate în lei moldovenești (MDL), Compania ofertantă trebuie să fie disponibilă să presteze servicii cu aplicarea scutirii TVA cu drept de deducere, la prezentarea documentelor confirmative.

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate.

 

Etapele de evaluare ale ofertelor

 

Etapa 1: Evaluarea condițiilor obligatorii

Următoarele condiții obligatorii urmează a fi întrunite cumulativ. Nerespectarea oricăreia dintre cerințele de mai jos va duce la discalificarea ofertei. Ofertele care vor întruni toate condițiile vor fi admise pentru etapa următoare a evaluării.

 • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Experiență în domeniu de cel puțin 3 ani;
 • CV-ul actualizat al candidatului (pentru persoane fizice);
 • Oferta tehnică, separată de cea financiară, completate conform formularelor propuse;
 • Ofertele sunt datate, semnate și ștampilate de către persoanele autorizate;

 

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice 

Oferta tehnică va fi analizată de către membrii Comisiei de evaluare folosind, printre altele, următoarele criterii și distribuție procentuală:

50% din punctajul total (pe o scară de 100 de puncte, adică maxim 50 de puncte obținute pentru oferta tehnică).

Vă rugăm să găsiți mai jos defalcarea detaliată a punctajului:

Criteriul de evaluare

Punctaj maxim

Experiența și reputația profesională (portofoliul de clienți)

10

Exemple de materiale redactate în lucru (intractchanges)(se acceptă link-uri dacă sunt disponibile)

10

Disponibilitatea prestării serviciilor în regim de urgență

10

Calitatea traducerii documentului propus spre redactare de către  CNPAC (test)

20

 

50

Textul propus spre redactare se deschide aici în rusă și română.

Punctajul obținut pentru oferta tehnică se va calcula în funcție de distribuția procentuală pentru ofertele tehnice și financiare.

 

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare

Numărul maxim de puncte pentru oferta financiară este de 40 și va fi acordat celui mai mic preț ofertat, ce corespunde la 50% din punctajul total.

Pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: Puncte oferta A = valoarea ofertei minime * 50 / valoarea ofertei A.

Scorul total = 50% Scorul tehnic + 50% Scorul financiar

 

Procedura de depunere a ofertelor

Oferta datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă urmează a fi expediată prin e-mail, la adresa achizitii@cnpac.md sau depusă direct la sediul CNPAC (Tricolorului, 37 B).

Telefon de contact: 0 79 88 0213 

Persoana de contact: Nina Mihalachi, consultant achiziții.