CNPAC anunță concurs public pentru selectarea unei companii sau persoane fizice care prestează servicii de traducere scrisă

116

Data lansării concursului 

05 iulie2024 

Termen limită de depunere a ofertelor 

12 iulie 2024

Procedura de achiziție 

concurs public 

Categorie/subcategorie 

servicii/traducere scrisă

Tipul contractului 

contract cadru 

Durata contractului 

Iulie -Decembrie 2024


Prezentare generală
 

Asociația Obștească „Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii” (CNPAC) este o organizație neguvernamentală, non-profit, constituită la nivel național în conformitate cu legislația Republicii Moldova (înregistrată de Ministerul Justiției al Republicii Moldova la data de 26 ianuarie 1998),  care promovează dreptul copiilor la protecție de orice formă de violență, contribuind la diminuarea incidenței și a consecinţelor violenţei faţă de copii prin activităţi de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacităţi și servicii specializate (www.cnpac.md). 

Scopul concursului  

Scopul acestui concurs este de a identifica și a selecta, iar ulterior de a încheia un contract cadru  cu o persoană fizică sau companie specializată în prestarea serviciilor de traducere scrisă pentru următoarele perechi de limbi: 

 1. română – engleză;
 2. română – rusă;
 3. engleză – rusă.

Ofertanți eligibili: 

În calitate de ofertanți pot aplica persoane fizice și juridice din Republica Moldova. 

Oferta de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor date:

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la: achiziții@cnpac.md până la data de 12 iulie, 2024 și va include:   

 1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă); compania ofertantă trebuie să aibă experiență în domeniu de minim 2 ani;
 2. Copia certificatului de înregistrare pentru persoană juridică (indicând persoana responsabilă de efectuarea traducerii și anexând CV-ul acesteia) sau CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică;
 3. Date despre oferta tehnică, completate după modelul atașat, în format Excel;
 4. Oferta financiară, completată după modelul atașat în format Excel,  în lei moldovenești, care să indice prețul NET pentru persoane fizice sau prețul inclusiv TVA și fără TVA pentru persoanele juridice. De asemenea, persoanele juridice vor indica disponibilitatea livrărilor cu aplicarea scutirii de TVA, la prezentarea documentelor confirmative de către beneficiar. Compararea ofertelor financiare se va face în lei moldovenești (MDL). Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor;

Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe și nu vor putea fi schimbate pe durata contractului, fără motive întemeiate.


Etapele de evaluare a ofertelor

Etapa 1: Evaluarea condițiilor obligatorii

Următoarele condiții obligatorii urmează a fi întrunite cumulativ. Nerespectarea oricăreia dintre cerințele de mai jos va duce la discalificarea ofertei. Ofertele care vor întruni toate condițiile vor fi admise pentru etapa următoare a evaluării.

 • Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
 • Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 • Experiență în domeniu de cel puțin 2 ani;
 • Oferta tehnică, separată de cea financiară, completate conform formularelor propuse;
 • Ofertele sunt datate, semnate și ștampilate de către persoanele autorizate.

Etapa 2: Evaluarea ofertei tehnice

Oferta tehnică va fi analizată de către membrii Comisiei de evaluare folosind, printre altele, următoarele criterii și distribuție procentuală:

50% din punctajul total (pe o scară de 100 de puncte, adică maxim 50 de puncte obținute pentru oferta tehnică).

Vă rugăm să găsiți mai jos defalcarea detaliată a punctajului:           

Criteriu de evaluare

Punctaj

Disponibilitatea de a presta servicii pentru toate perechile de limbi menționate

10 pct

Experiența în traduceri (studii superioare de specialitate)

 10 pct.

Reputația profesională, portofoliul de clienți cu indicarea a minim 2 referințe

 10 pct.

Calitatea traducerii documentului propus spre redactare de către  CNPAC (găsiți documentul aici)

20 pct.

Punctaj tehnic total

50 pct.

Punctajul obținut pentru oferta tehnică se va calcula în funcție de distribuția procentuală pentru ofertele tehnice și financiare.

Ofertele de preț vor fi evaluate numai pentru ofertanții ale căror propuneri tehnice vor obține un punctaj minim de 40 de puncte din 50 în evaluarea tehnică.

Etapa 3: Evaluarea ofertei financiare 

Oferta trebuie să conțină prețul pentru serviciile de traducere scrisă fără TVA și cu TVA inclus, în lei moldovenești pentru persoane juridice și prețul NET  pentru persoane fizice.

Numărul maxim de puncte pentru oferta financiară este de 50 și va fi acordat celui mai mic preț ofertat, ce corespunde la 50% din punctajul total.

Pentru următoarele oferte punctajul se va calcula după formula: Puncte oferta A = valoarea ofertei minime * 50 / valoarea ofertei A.

Scorul total = 50% Scorul tehnic + 50% Scorul financiar

Procedura de depunere a ofertelor

Oferta datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă urmează a fi expediată prin e-mail, la adresa achizitii@cnpac.md sau depusă direct la sediul CNPAC (Tricolorului, 37 B).

Telefon de contact: 0 79 88 0213 

Persoana de contact: Nina Mihalachi, consultant achiziții.

Ofertele recepționate după termenul indicat nu vor fi examinate. Doar compania ofertantă câștigătoare va fi notificată despre rezultatele concursului.